Cơ cấu tổ chức Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ - VISTEC