Lãnh đạo Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ

Viện trưởng: TS.CVCC. Trần Hậu Ngọc
Số điện thoại cơ quan: 04.39386128
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 311A
Thư điện tử: thngoc@most.gov.vn
Phó Viện trưởng: TS. Trịnh Minh Tâm
Số điện thoại cơ quan: 04.39434142
Số điện thoại nội bộ: 
Số phòng làm việc: 113
Thư điện tử: tmtam@most.gov.vn
Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Hồng Anh
Số điện thoại cơ quan:  024 39842035
Số điện thoại nội bộ: 
Số phòng làm việc: 315
Thư điện tử: nguyenhonganh@most.gov.vn