01:30 ICT Thứ tư, 08/07/2020

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Hoạt động KH & CN » Đánh giá Chương trình

Publicité du centre

Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ ba - 13/12/2011 16:04

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
_________________
 BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
 
Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của   Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
 
Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;
 
 Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,
     QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung cụ thể như sau:
1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình
1. Tổ chức bộ máy các Chương trình gồm:
a) Các Ban chủ nhiệm Chương trình và tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm;
b) Văn phòng các Chương trình.
2. Ban chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý việc thực hiện Chương trình.
3. Văn phòng các Chương trình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý hoạt động các Chương trình.”
2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng các Chương trình
Trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng các Chương trình được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng các Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.”

3. Khoản 7 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Được ghi nhận các kết quả của đề tài, dự án làm căn cứ để xem xét cho Tổ chức chủ trì được chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.”
4. Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài, dự án theo Hợp đồng. Thực hiện báo cáo 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ, sử dụng kinh phí của đề tài, dự án.”
5. Bãi bỏ Điều 29 của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Quy chế (nay là Điều 29 mới) như sau:
“Điều 29. Tổ chức thực hiện.
1. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội về lý luận chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì xác định.”
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

                                                                                                                     KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                      THỨ TRƯỞNG

                                                                                                             (đã ký) Trần Quốc Thắng

 

Những tin cũ hơn:

 

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 42

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4828

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1053803