Thư mời tham gia CSDL chuyên gia của Bộ KH&CN

Thư mời các nhà khoa học trong và người nước tham gia CSDL chuyên gia của Bộ KH&CN