Tọa đàm về Kết quả đánh giá, tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020.

Ngày 10/08/2022 tại Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tọa đàm về kết quả Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh “Đánh giá, tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020”.

Đồng chủ trì buổi tọa đàm là Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, tham dự buổi tọa đàm còn có Lãnh đạo Sở KH&CN, Lãnh đạo các phòng ban thuộc sở, Trung tâm Tư vấn và nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tài về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020, từ đó thiết lập cơ sở dữ liệu về tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị làm cơ sở xem xét mức độ đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm tiếp theo. Đơn vị tư vấn là Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã tiến hành thực hiện khảo sát thu nhập thông tin và thực hiện tính toán đánh giá theo Hướng dẫn tại Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

ThS. Đỗ Viêt Tuấn – Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, dựa trên Chiến lược quốc gia về phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 phấn đấu bảo đảm tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2011-2015 đạt 10-15% và giai đoạn 2016-2020 đạt 20%. Mục tiêu này đã được thể hiện trong Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

TS. Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ phát biểu tại Tọa đàm

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ còn xây dựng phần mềm quản lý KH&CN chuyên ngành và cập nhật cơ sở dữ liệu về đánh giá hiện trạng và tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị hàng năm, theo từng giai đoạn, phục vụ cho công tác quản lý, tham mưu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực và cụ thể của các chuyên gia và các nhà quản lý thông qua việc triển khai nhiệm vụ và kiến nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo. Căn cứ vào kết quả tính toán, đánh giá này Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ báo cáo tham mưu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh về xây dựng, hoạch định chính sách đầu tư đổi mới, phát triển công nghệ của tỉnh trong thời gian tới./.

Nguồn: Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá Công nghệ