Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá một số tổ chức nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam”

Để nắm được hiện trạng hoạt động nghiên cứu của các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, qua đó phát hiện những vấn đề và đưa ra khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu lĩnh vực CNTT-TT, nhằm đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực CNTT-TT trong việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ tháng 1 năm 2018, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giao thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá một số tổ chức nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam”

Hội đồng nghiêm thu nhiệm vụ Họp tại Bộ KH&CN

Ngày 12/3/2019, Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do TS. Tạ Doãn Trịnh làm Chủ tịch Hội đồng đã họp và thống nhất kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện Đánh giá đã lựa chọn và tiến hành đánh giá 04 tổ chức gồm: Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ thông tin – Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ KH&CN về đánh giá tổ chức KH&CN (Thông tư số 38). Bên cạnh việc hướng dẫn các tổ chức tự đánh giá, Viện Đánh giá cũng lựa chọn các chuyên gia cùng ngành để thực hiện đánh giá từ bên ngoài.

TS. Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá cùng chuyên gia và cán bộ của Viện đến làm việc tại Viện CNTT-TT CDiT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sau thời gian thực hiện, đến nay, nhiệm vụ đã kết thúc và đã đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể: nhiệm vụ đã Tổng quan được hiện trạng hoạt động của các tổ chức nghiên cứu công lập lĩnh vực CNTT-TT và lựa chọn 04 tổ chức làm đại diện để đánh giá; Đánh giá hoạt động trong giai đoạn 5 năm trở lại đây của 04 tổ chức được lựa chọn theo hướng dẫn tại Thông tư số 38, trong đó, làm rõ điểm mạnh, điểm cần cải thiện và nguyên nhân của những yếu kém ở từng tổ chức; Trên cơ sở đó, đưa ra khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực CNTT-TT trong việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

TS. Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá cùng chuyên gia và cán bộ của Viện đến làm việc tại Trường Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP. HCM

Kết quả nhiệm vụ đã cung cấp các thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN và các cơ quan khác tham khảo để quyết định những vấn đề liên quan, nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hộivà tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các nhà nghiên cứu lĩnh vực CNTT-TT có căn cứ để định hướng, hợp tác và nỗ lực trong phát triển sự nghiệp nghiên cứu. Các cá nhân khác có liên quan trong quy trình đánh giá đã có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về công tác đánh giá KH&CN để phát triển công tác chuyên môn nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN. Thực hiện nhiệm vụ này cũng là cơ hội để cán bộ Viện Đánh giá nâng cao khả năng phối hợp làm việc với các đơn vị thuộc Bộ ngành khác để ngày càng có vai trò và có nhiều đóng góp trong hoạt động quản lý chung của Bộ.

Nguồn: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ