Chương 11: Phân tích và diễn giải dữ liệu

 

Cho đến nay, bạn đã hiểu được cách đặt câu hỏi đánh giá như thế nào, tiếp đến là các câu hỏi sẽ được thiết kế ra sao, sau đó là việc thu thập dữ liệu, lấy mẫu. Bây giờ, bạn sẽ có thể nghĩ về các bước tiếp theo – phân tích và diễn giải dữ liệu. Trong chương này, bạn sẽ xem xét cách phân tích và diễn giải dữ liệu để bạn có thể trả lời các câu hỏi về các can thiệp hoặc chính sách mà bạn đánh giá.

Chương này có 4 chủ đề sau:

 - Chiến lược phân tích dữ liệu.

- Phân tích dữ liệu định lượng.

- Phân tích dữ liệu định tính.

- Kết hợp dữ liệu định tính và định lượng.

* Mục đích môn học

Vào cuối chương này, bạn sẽ có thể:

- Thảo luận khi nào sử dụng dữ liệu định tính và định lượng.

- Thảo luận cách thức để phân tích dữ liệu định tính, bao gồm : tạo những ghi chép tốt, rút ra chủ đề hoặc quy luật, phân tích nội dung, tóm lược dữ liệu định tính, kiểm soát thiên lệch và các biểu đồ quan hệ.

- Thảo luận cách thức để phân tích dữ liệu định lượng.

- Thảo luận phép đo độ phân tán bao gồm cả độ lệch chuẩn.

- Thảo luận cách thức phân tích kết quả khảo sát.

- Xác định các thống kê mô tả thường được sử dụng, bao gồm: tần suất, phần trăm, trung bình, trung vị mốt (phương thức), tiền (chi phí, chi tiêu), phần trăm thay đổi giữa hai thời điểm, tỷ lệ và so sánh.

- Thảo luận các phép đo quan hệ.

- Thảo luận về thống kê suy luận.

Tài liệu gốc

Module 11: Data Analysis and Interpretation